Polityka prywatności

Polityka prywatności


Grupa Invest Sp. z o.o. szanuje i przestrzega prawa Użytkowników do prywatności. Poniżej znajdują się informacje istotne dla Użytkowników na temat tego w jaki sposób są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane informacje o Użytkownikach portalu www.dydaktorium.pl (Portalu) oraz w jaki sposób Grupa Invest Sp. z o.o. dba o ochronę danych osobowych Użytkowników, stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne.

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Portalu www.dydaktorium.pl


Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.Wszystkie dane osobowe są gromadzone oraz przechowywane w Portalu zgodnie z przepisami art. rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Rejestracja nie jest obowiązkowa, co oznacza, że udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika jest niezbędne do zarejestrowania Konta Użytkownika oraz skorzystania z usługi „Newsletter”. W celu ułatwienia skorzystania z niektórych usług dostępnych na Portalu, formularze zaproponowane na dedykowanych stronach mogą wskazywać inne dane osobowe, których przekazanie jest niezbędne w celu skorzystania z usługi zaproponowanej w serwisie. W tym celu Użytkownik wyraża zgodę dotycząca przetwarzania danych osobowych na potrzeby skorzystania z określonych usług, co oznacza, że podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Przekazane dane są chronione przed dostępem do nich osób trzecich i wykorzystywane przez Grupa Invest Sp. z o.o. wyłącznie do kontaktów z Użytkownikami, niezbędnych w ramach wykonania danej usługi.

Zakres danych


Na potrzeby świadczenia usług na Portalu przetwarzane są dane osobowe Użytkowników, w szczególności są to: adres e-mail, imię, nazwisko, kod pocztowy, nr telefonu, kraj pochodzenia nazwa firmy, numer nip.

Administrator danych osobowych


Administratorem danych osobowych jest:
Grupa Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Giedlarowa 99A 
37-300 Leżajsk 
Regon: 36 46 43 954

Cel przetwarzania danych osobowych


Dane osobowe Użytkowników są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez  za zgodą osób, których dotyczą, zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo. Grupa Invest Sp. z o.o. może wykorzystywać dane osobowe tylko i wyłącznie w celu zapewnienia właściwej obsługi Użytkowników, dla celów świadczenia Usług, zgłaszania reklamacji, odstąpienia od umowy świadczenia Usług oraz komunikacji z Użytkownikami, którzy zgłosili reklamację lub złożyli oświadczenie o odstąpieniu od umowy świadczenia Usług.

Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia


Użytkownik ma prawo uzyskania dostępu i poprawiania swoich danych osobowych przekazanych Grupie Invest Sp. z o.o. w ramach usługi Konto Użytkownika (po przejściu procedury weryfikującej tożsamość Użytkownika, polegającej na podaniu hasła), w zakładce „MOJE DANE”. Całkowite usunięcie danych w niej zawartych jest równoznaczne z usunięciem Konta Użytkownika, co wymaga zaznaczenia opcji „Usuń Konto” na Koncie Użytkownika. Całkowite usunięcie adresu poczty elektronicznej podanego w ramach usługi „Newsletter” wymaga połączenia się ze stroną Grupa Invest Sp. z o.o. przy pomocy adresu internetowego (tzw. „odnośnika”) znajdującego się na końcu każdej wiadomości przesyłanej w ramach wykonania usługi. Każdy Użytkownik, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu korzystania z usług dostępnych na Portalu, może się zwrócić bezpośrednio do Grupa Invest Sp. z o.o. z prośbą o umożliwienie dostępu do swoich danych, ich poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, a także skorzystania z możliwości przenoszenia danych. W celu skorzystania z możliwości realizacji uprawnień dotyczących przetwarzania danych osobowych każda osoba, której dane przetwarzane są w ramach świadczenia usług na Portalu, może skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail sklep@dydaktorium.pl, a także pocztą tradycyjną pod adresem Grupa Invest Sp. z o.o. Giedlarowa 99A, 37-300 Leżajsk, z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych”. Użytkownik ma również możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. Dla celów bezpieczeństwa w razie podejrzenia, że Konto Użytkownika mogło zostać naruszone, np. poprzez nieuprawniony dostęp do loginu i hasła służących do logowania na Portalu, należy niezwłocznie skontaktować się obsługą administracyjną Portalu pod adresem e-mail: sklep@dydaktorium.pl. Grupa Invest Sp. z o.o. nie przekazuje (nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza) zgromadzonych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim. Dane, jakie Grupa Invest Sp. z o.o. może ujawnić współpracującym z nim podmiotom, mają charakter ogólnych zestawień statystycznych niepozwalających na identyfikację indywidualnych Użytkowników. Ze względów technicznych Grupa Invest Sp. z o.o. może powierzyć przetwarzanie, w myśl art. 28 RODO, innemu podmiotowi w drodze umowy lub innego instrumentu prawnego bez zmiany wskazanego powyżej celu ich przetwarzania. Korzystanie z wybranych Usług wymaga wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych podczas rejestracji Konta Użytkownika, a także formularzy wypełnianych przez Użytkownika w celu uzyskania dostępu do niektórych z wybranych Usług. 

Ochrona przetwarzanych danych osobowych


Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako baza danych o wysokim stopniu bezpieczeństwa, przechowywany na serwerze zabezpieczonym zarówno przed dostępem zdalnym (informatycznym), jak i fizycznym. Grupa Invest Sp. z o.o. wdrożyła odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności Użytkowników. Ponadto wszystkie osoby przetwarzające na użytek Portalu dane osobowe Użytkowników posiadają stosowne upoważnienia wydane przez administratora danych osobowych w zgodnie z art. 29 RODO.

Udostępnianie danych osobowych


Administrator danych nie przekazuje bez podstawy prawnej (nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza) zgromadzonych danych osobowych Użytkowników Portalu osobom trzecim. Dane, jakie Administrator może ujawnić współpracującym z nim podmiotom, mają charakter ogólnych zestawień statystycznych niepozwalających na identyfikację indywidualnych Użytkowników. Ze względów technicznych Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych bez zmiany wskazanego powyżej celu ich przetwarzania, w szczególności może sukcesywnie, wraz z ich napływem, przekazywać adresy poczty elektronicznej, podawane przy zgłaszaniu chęci otrzymywania „Newsletter”.

Przetwarzanie innych danych Użytkowników portalu dydaktorium.pl


Na portalu zbieramy także informacje zawarte logach systemowych (np. adres IP). Są one wykorzystywane w celach technicznych związanych z administracją naszymi serwerami. Adresy IP są również wykorzystywane do zbierania ogólnych statystycznych informacji demograficznych dotyczących odwiedzających Portal.